Our Staff

Ms. Kim

Preschool Director

Ms. Jackie

Caterpillar Room Teacher

Ms. Juana

Caterpillar Room Teacher

Ms. Jen

Teddy Bear Room Teacher

Ms. Jo'Ann

Asst. Dir./Butterfly Room Teacher

Ms. Tammy

Little Tiger Room Teacher

Ms. KeKe

Dragonfly Room Teacher

Ms. Debbie

Little Lamb Room Teacher

Ms. Sri

Busy Bee Room Teacher

Ms. Elena

Floater Teacher

LITTLE SHEPHERD CHILDREN'S CENTER   

715 E Lamar Blvd | Arlington, TX

(817) 460-6130